I have been working for Stand’s Cafe Theatre Company performance: Of all the people in all the world…

[Catalan]links: NOW al cccb, stand’s cafe

La companyia teatral britànica Stan’s Cafe presenta la seva instal.lació performativa De tota la gent a tot el món…, una construcció visual d’estadístiques en les quals s’usa l’arròs per representar éssers humans: cada gra és una persona.

Fent servir 2.000 kg d’arròs, els actors de la companyia pesen i amunteguen aquest aliment bàsic per quantificar informació diversa que gira entorn dels set temes NOW: quantes persones usen energia solar a Barcelona?, quantes fan treballs de voluntariat al territori espanyol?, quants metges hi ha?, i soldats?… Les estadístiques i la seva superposició expliquen històries que poden ser commovedores, xocants o divertides, i que provoquen una reflexió interactiva amb el públic durant els quatre dies de durada de la performance.

En aquesta obra es barregen elements provinents del treball de laboratori, les ciències socials i el treball rigorós i minuciós d’un procés industrial. A mesura que es desenvolupa el treball, es va construint un paisatge escultural de piles d’arròs en evolució constant, sovint gràcies a la interacció amb el públic, a qui s’anima a participar compartint històries, interessos o suggeriments de noves estadístiques mentre descobreixen, entre les piles d’arròs massives, els enllaços subtils entre l’individu i la comunitat, l’àmbit local i el global, el proper i la resta del món.

[youtube iDWcuBygAUw]

Director:

Stan’s Cafe

Amb la participació dels membres de la companyia Craig Stephens, Jack Trow, Jake Oldershaw i Christine Dugrenier, i d’Imma Ávalos i Quelic Berga.

[/Catalan]

[Español]links: NOW al cccb, stand’s cafe

La compañía teatral británica Stan’s Cafe presenta su nueva instalación performativa De toda la gente en todo el mundo…, una construcción visual de estadísticas en las que se usa el arroz para representar a seres humanos: cada grano es una persona.

Utilizando 2.000 kg de arroz, los actores de la compañía pesan y amontonan este alimento básico para cuantificar información diversa que gira en torno a los siete temas NOW: ¿cuántas personas emplean energía solar en Barcelona?, ¿cuántas realizan trabajos de voluntariado en territorio español?, ¿cuántos médicos hay?, ¿y soldados?… Las estadísticas y su superposición explican historias que pueden ser conmovedoras, chocantes o divertidas, y que provocan una reflexión interactiva con el público durante los cuatro días de duración de la performance.

En esta obra se mezclan elementos procedentes del trabajo de laboratorio, las ciencias sociales y el trabajo riguroso y minucioso de un proceso industrial. A medida que se desarrolla el trabajo, se va construyendo un paisaje escultural de montones de arroz en constante evolución, a menudo gracias a la interacción con el público, a quien se anima a participar compartiendo historias, intereses o sugerencias de nuevas estadísticas, al tiempo que descubren, entre los masivos montones de arroz, los sutiles enlaces entre el individuo y la comunidad, lo local y lo global, lo próximo y el resto del mundo.

Direccion de Stan’s Cafe Theatre Company

Con la participación de los miembros de la compañía Craig Stephens, Jack Trow, Jake Oldershaw y Christine Dugrenier, y de Imma Ávalos y Quelic Berga.

[youtube iDWcuBygAUw]

Direccion Stan’s Cafe

Amb la participació dels membres de la companyia Craig Stephens, Jack Trow, Jake Oldershaw i Christine Dugrenier, i d’Imma Ávalos i Quelic Berga.

[/Español]

[English]links: NOW al cccb, stand’s cafe

The British theatre company Stan’s Café presents its performance installation Of All the People in All the World…, a visual construction of statistics where rice is used to represent human beings: each grain is a person.

Using 2,000 kg of rice, the company’s actors weigh out and pile up this basic foodstuff to quantify a range of information connected with the seven NOW themes: How many people use solar energy in Barcelona? How many people do voluntary work in Spain? How many doctors are there? And soldiers? The statistics and their superimposition tell stories that can be moving, shocking or amusing, and provoke interactive thought with the audience over the four days that the performance lasts.

Elements from areas as diverse as laboratory research, the social sciences and the strict, detailed work of industrial processes overlap in this piece. As the performance develops, a sculptural landscape of constantly evolving piles of rice is constructed, often as a result of interaction with members of the audience: they are encouraged to take part by sharing their stories, interests or suggestions for new statistics as they gradually perceive, from among the huge piles of rice, the subtle links between the individual and the community, the local and the global, and oneself and everyone else.

[youtube iDWcuBygAUw]

Director:

Stan’s Cafe

With the participation of company members Craig Stephens, Jack Trow, Jake Oldershaw and Christine Dugrenier, and of Imma Avalos and Quelic Berga.

[/English]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *